คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

     
1.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: นายบัญชา องค์โฆษิต
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 9 กันยายน 2494
สถานภาพ : แต่งงาน ( บุตร 3 คน)
สถาบันการศึกษา:

SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN (Second Class Honours)

ที่อยู่ : 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2517- 2524

KENYON & ECKHARDT ( THAILAND) LTD.

- พ.ศ. 2524 - 2525

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ

- พ.ศ. 2526- ปัจจุบัน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน)

 

98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

 
 
 
2.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: นายปัญจะ เสนาดิสัย
ตำแหน่ง: กรรมการ
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 10 กันยายน 2491
สถานภาพ : แต่งงาน ( บุตร 3 คน)
สถาบันการศึกษา:

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก มลรัฐเมสซาชูเสทซ์ สหรัฐอเมริกา

ที่อยู่ : 10 ซ. อินทามระ 40 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2514 - 2515

เจ้าหน้าที่โท 2 กองการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

- พ.ศ. 2515 - 2517

นักวิจัยและวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด

 

บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ส ( ประเทศไทย) จำกัด

- พ.ศ. 2517 - 2519

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 

บริษัท เครดิตการพาณิชย์ ( ประเทศไทย) จำกัด

- พ.ศ. 2519 - 2534

เจ้าหน้าที่บริหารชั้นรองผู้จัดการ ( VP)

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน

กรรมการ

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน)

- พ.ศ. 2534 - 2537

กรรมการผู้จัดการ

 

บริษัท เอช แอนด์ คิว ( ประเทศไทย) จำกัด

- พ.ศ. 2536 - 2550

กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนบริษัทเอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)

 

 

- พ.ศ. 2537 – 2540

กรรมการผู้อำนายการ บริษัท ไรมอน จำกัด

 

 

- พ.ศ. 2542 - 2549

กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

 

- พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 

 

- พ.ศ. 2545 - 2551

ที่ปรึกษา บริษัท ซีเนคัลเลอร์แลบ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

 

- พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2548- ปัจจุบัน

กรรมการ และประธาน กรรมการตรวบจสอบ บริษัทไพลอน จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2549- 2552

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ธนาคารออมสิน

 
 
 
3.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต
ตำแหน่ง: กรรมการ
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 6 ธันวาคม 2489
สถานภาพ : หย่า ( บุตร 1 คน)
สถาบันการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Diplomat, American Board of Psychiatry and Neurology
- Residency training in Psychiatry and Neurology,
Department of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, Illinois, USA

ที่อยู่ : 100 ม. 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2519 - 2521

Assistant Professor of Psychiatry, University of Illinois , Chicago, Illinois, U.S.A.

- พ.ศ. 2520 - 2521

Associate Director of Affective Disorders Clinic, University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.

- พ.ศ. 2520 - 2521

Chief of In-patient and Research Unit, Westside Veteran Administration Hospital, Chicago, Illinois , U.S.A.

- พ.ศ. 2521 - 2523

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. 2523 - 2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน

- จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท คลินิกแพทย์สุขุมวิท สุขุมวิท 31

- อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. 2531 – 2550

กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- พ.ศ. 2540 – 2547

กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด

- พ.ศ. 2543 – 2550

กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด

- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด

ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาล เฉพาะทางสุขภาพจิต

 
 
 
4.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต
ตำแหน่ง: กรรมการ / กรรมการบริหาร
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 15 สิงหาคม 2494
สถานภาพ : แต่งงาน ( บุตร 3 คน)
สถาบันการศึกษา: PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL ST.JAMES COLLEGE ENGLAND
ที่อยู่ : 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2515 - 2516

FEDERAL ELECTRIC CORPORATION

- พ.ศ. 2517 - 2522

GRANT ADVERTISING

- พ.ศ. 2522 - 2531

KENYON & ECKHARDT ( THAILAND) LTD.

- พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน)

 
 
 
5.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส
ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 20 ตุลาคม 2481
สถานภาพ : แต่งงาน ( บุตร 2 คน)
สถาบันการศึกษา:

M.D.,C.M, McGill University

ที่อยู่ : 50 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2515 - 2517

อาจารย์โท คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- พ.ศ. 2517 - 2526

อาจารย์กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2526 - 2532

ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2527 - 2533

กรรมการสอบวุฒิบัตร ออร์โธปิดิคส์แพทยสภา

- พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์

- พ.ศ. 2532 - 2533

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2533 - 2534

- ประธานกรรมการสมาคมอาเซียนออร์โธปิดิคส์

- สมาชิกสมาคมรูมาติสซั่ม แห่งประเทศไทย

- สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งแคนาดา

- รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2533 - 2535

ประธานกรรมการ สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษา และสังคมสงเคราะห์

- พ.ศ. 2534 - 2535

- ประธานสอบวุฒิบัตร ออร์โธปิดิคส์ แพทยสภา

- ตัวแทนของศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิคส์ราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

- สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2534 - 2536

ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2536 - 2537

ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก

- พ.ศ. 2537 - 2538

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก

- พ.ศ. 2538 - 2540

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2538 - 2542

กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ

- พ.ศ. 2540 - 2541

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก กรรมการ แพทยสภา

- พ.ศ. 2540 - 2544

ประธานมูลนิธิเพื่อวิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2541 - 2543

ประธาน มูลนิธิโรคข้อ

- พ.ศ. 2541 - 2544

กรรมการสอบวุฒิบัตร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2543 - 2545

ประธานองค์กรแพทย์กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- พ.ศ. 2544 - 2546

ตัวแทนของประเทศไทย S.I.C.O.T.

- พ.ศ. 2545 - 2547

ประธาน มูลนิธิโรคกระดูกพรุน แห่งประเทศไทย.

- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

- ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์จำกัด (มหาชน)

 
 
 
6.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: นายไพฑูรย์ ทวีผล
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 25 กันยายน 2493
สถานภาพ : แต่งงาน (บุตร 2 คน)
สถาบันการศึกษา:

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : 580/401 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

- พ.ศ 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

- พ.ศ 2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

 
 
 
7.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
ตำแหน่ง: กรรมการ / กรรมการบริหาร
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 26 พฤษภาคม 2498
สถานภาพ : แต่งงาน ( บุตร 2 คน)
สถาบันการศึกษา:

ปริญญาตรีอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : 877/6 หมู่ 12 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2529 - 2535

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเค คอมพวเตอร์ จำกัด

- พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

 
 
 
8.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: นายครรชิต บุนะจินดา
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 13 พฤศจิกายน 2510
สถานภาพ : แต่งงาน (บุตร 2 คน)
สถาบันการศึกษา: ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ : 185/20 ถ.ราชดำริ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจ. เซ็น คอร์เปอเรชั่น กรุ๊ป

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 
9.
   
   
   
   
   
   
   
ชื่อ: นายพิธาน องค์โฆษิต  
ตำแหน่ง:

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ: ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 2 ตุลาคม 2524
สถานภาพ : โสด
สถาบันการศึกษา:

- บัณฑิตวิทยาลัยด้านการบริหารจอนห์สัน มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

ที่อยู่ : 91 ธารารมย์ 11 ถนนรามคำแหง 9 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน:

- พ.ศ. 2548 - 2550

นักยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการขายและการผลิต
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2551

ฝึกปฏิบัติงานด้านอินเวสเม้นท์ แบงกิ้ง
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด

- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

 

กรรมการบริษัท
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)